Haberler > Yat ?hracat?nda T�rkiye 1cili?i Bodrumun.

Yat ihracat?nda 2014 y?l?nda zirveye �?kan Agantur firmas?n?n ortaklar?ndan Mustafa �zkalay, Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon ile ba?kanl?k makam?nda bir araya geldi. 
2014 y?l?nda T�rkiye genelinde en �ok yat ihracat? yapan Agantur Yat�?l?k San ve Tic. A.?. ortaklar?ndan Mustafa �zkalay, Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon'u makam?nda ziyaret etti. 2014 y?l?nda T�rkiye genelinde en �ok yat ihracat? yapan ?irket olarak belge ald?klar?n? s�yleyen �zkalay; �Gemi ve Yat ?hracat�? Birlikleri �yesi olan firmalar aras?nda, 2014 y?l? i�erisinde yapt?klar? ihracat tutar?na g�re s?ralama yap?larak verildi. Firmam?z 2014 senesi Gemi ve Yat ?hracat�? Birli?inin, en y�ksek ihracat? yaparak yat ihracat? dal?nda birincilik �d�l�n� ald?. Agantur Yat�?l?k 2014 y?l?nda; birisi 38 metre, di?eri ise 24 metre olmak �zere iki adet yat?n ihracat?n? yapt?." dedi.
BA?KAN KOCADON, YAT�ILIK SEKT�R�N�N ?Y?LE?T?R?LMES? ?�?N M�CADELE ED?YOR
Yat turizminin ve yat�?l???n Bodrum i�in b�y�k �nem ta??d???n? ifade eden Ba?kan Kocadon, �Sekt�rde ba?ar?l? i?ler yapan i?letmelerimizi �ncelikle kutlamak istiyorum. Yat�?l?k sekt�r�n�n ya?at?lmas? i�in uzun y?llardan beridir bu sekt�re emek veren t�m i?letme sahibi ve �al??anlar?na da Bodrum�un ad?n? en iyi ?ekilde d�nyaya duyurduklar? i�in Bodrum halk? ad?na da te?ekk�r ediyorum. 
Bodrum markas?n? geli?tirirken, Bodrum�un de?erlerini korumak da bizim en b�y�k g�revimiz. Bodrum Belediye Ba?kan? olarak en b�y�k hedeflerimden biri de; ilk kez Bodrum�dan ba?lat?lan mavi yolculuk gibi, Bodrum tersanelerinde �retilen Bodrum guletleri gibi Bodrum�a de?er kadar bu gibi faaliyetlerimizi koruyup iyile?tirerek geli?imini sa?lamakt?r.� ?eklinde konu?tu.
Kaynak:aktueldeniz
28 Mayıs 2015, Perşembe