Haberler > T�rk yat�?l?k ?irketi Sarp Yata Uluslararas? A Design Alt?n �d�l�.

83 �lke farkl? �lkeden ?irketlerin kat?ld??? D�nyan?n en prestijli tasar?m yar??mas? olarak kabul edilen Uluslararas? A� Design �d�lleri ve Yar??mas?�nda T�rk yat�?l?k ?irketi Sarp Yat �Alt?n Madalya� ile �d�llendirildi.
D�nyan?n en prestijli ve geni? kapsaml? tasar?m yar??mas? olarak kabul edilen Uluslararas? A� Design �d�lleri ve Yar??mas?�nda T�rk yat�?l?k ?irketi Sarp Yat �Alt?n Madalya� ile �d�llendirildi. 83 �lke farkl? �lkeden ?irketlerin kat?ld??? yar??mada �Yat Tasar?m?� ve �Yat ?� Mekan� kategorilerinde �d�le lay?k g�r�len Sarp Yat, T�rkiye�den �d�l almay? ba?aran tek yat tersanesi olmay? da ba?ard?.
?talya Como�da d�zenlenen �d�l t�renine Sarp Yat ad?na Sarp Yat Genel M�d�r� �nal ?akar ve Sarp Yat Tersane M�d�r� Emre ?andan kat?ld?. �d�l t�reninde Sarp Yat? oldu?u kadar T�rkiye�yi de temsil etmenin gururunu ya?ad?klar?n? belirten �nal ?akar, �Sarp Yat olarak, arkas?nda Kanatl? Ailesi�nin oldu?u, mega yatlar tasarlayan ve �reten bir ?irketiz. Kurulu?umuzdan,  g�n�m�ze att???m?z her ad?m ve ald???m?z her kararda bu sorumluluk ve bilin� ile hareket ettik, bu yolda ilerlerken arkada?lar?m?n emeklerinin bu kadar prestijli bir �d�le lay?k g�r�lmesi bizi �ok mutlu etti. Art?k T�rkiye �de ki yat tersaneleri sadece kaliteli l�ks yat �retimleri ile de?il, tasar?mlar? ile de d�nya �ap?nda uluslararas? �d�ller almakta ve �lkemizi temsil ediyorlar� diye konu?tu.
Bu �d�l� almak �ok b�y�k anlam ifade ediyor
A� Design�?n kendi alan?nda d�nyan?n en prestijli �d�l� oldu?unu dile getiren �nal ?akar, �Bu �d�l� ancak �st�n tasar?m, teknoloji ve yarat?c?l??a sahip projeler alabiliyor. A� Design�den �d�l almak demek tasar?m ve yenilikte m�kemmeliyet sembol�n� almak anlam?na geliyor. �d�l alanlar?n; ba?ar?l? akademisyen, bas?n mensubu, tasar?m profesyonelleri ve tecr�beli giri?imcilerden olu?an uluslararas? j�ri �yeleri taraf?ndan t�m detaylar g�z �n�ne al?narak dikkatlice de?erlendirilmi? olmas? bizim i�in �ok b�y�k anlam ifade ediyor� dedi.
Kaynak: ulasimonline
27 Mayıs 2015, Çarşamba