Haberler > Halit Narin Kupas? Yelken Yar??lar? Mart? Marinada Start Ald?.

T�rkiye�nin en b�y�k ve en kapsaml? yelken yar??lar?ndan biri olan, geleneksel 10.ncu �Halit Narin Kupas?'18 May?s�ta Mart? Marina�da start ald?.
1996 y?l?ndan bu yana T�rkiye�nin �nemli marinalar? aras?nda bulunan Mart? Marina, �lkemizin d�rt bir yan?ndan bir�ok gen� yelkencinin kat?ld???, Hisar�n� K�rfezi�nin e?siz manzaras? e?li?inde ger�ekle?en, geleneksel �Halit Narin Kupas?� yelken yar??lar?na bu y?l 10.ncu kez ev sahipli?i yap?yor. 18 - 24 May?s 2014 tarihlerinde d�zenlenecek yelken yar??lar?nda, gen� sporcular k?yas?ya m�cadele edecek. 
Mart? Grubu sponsorlu?unda ger�ekle?ecek �Halit Narin Kupas?� yelken yar??lar?, gen�leri yelken sporu ile bulu?turuyor. Gelece?in ?ampiyonlar?, Milli Tak?m �yeleri ve belki de Olimpiyatlar�da yar??acak gen� yeteneklerin ortaya �?kmas?n? sa?l?yor. T�rkiye�deki b�t�n b�lgelerdeki gen� sporcular? yar??malara davet ederek, geleceklerindeki spor hayatlar? i�in f?rsat kap?lar?n? a�?yor.  9 y?ld?r d�zenli olarak Mart? Marina�da d�zenlenen yelken yar??lar?na, yakla??k olarak 350 - 400 sporcu kat?l?yor.  Her y?l sporcular?n ve izleyicilerin b�y�k ilgi g�sterdi?i yelken yar??lar?nda, g�r�lmeye de?er bir g�rsel ?�len ya?an?yor. Yar??lar ile ilgili Mart? Marina Yat�?l?k ve Spor Kul�b� Derne?i Ba?kan? ve Mart? Marina M�d�r� Fatih Da??stanl?o?lu; �Mart? grubu olarak, yelken sporuna ve gen�lere destek vermekten mutluluk duyduklar?n? ve bu sosyal projenin devam edece?ini� belirtti.
Muhte?em do?al g�zelli?e sahip Hisar�n� K�rfezi�nde ger�ekle?en, Gen�lik ve Spor Bakanl??? Halit Narin Kupas? Yelken Yar??lar?�na, 18 May?s 2014 tarihinde start verildi. Optimist, Optimist Junior, Laser Standart, Laser Radial, Laser 4.7 s?n?flar?nda d�zenlenecek yar??lara, bu y?l yakla??k 400 sporcu, antren�r ve davetli kat?l?yor. 19 ilden, 43 yelken kul�b�n�n kat?laca?? yelken yar??lar?nda, toplamda 14 yar?? d�zenlenecek. 
6 g�n boyunca s�recek ve keyifli dakikalar?n ya?anaca?? yelken yar??lar?nda, 24 May?s 2014 tarihinde son yar??lar?n ger�ekle?mesinin ard?ndan, kazananlar?n a�?klanaca?? �d�l t�reninde, en ba?ar?l? olan Optimist, Laser 4.7, Laser standart, Laser Radial sporcular?na geleneksel �Halit Narin Kupas?� �d�l� verilecek. 
24 May?s 2015 Pazar G�n�
(14.00)  G�n�n son Uyar? i?areti
(16.00)  �d�l T�reni ve Kapan??.

Kaynak:yatvitrini
22 Mayıs 2015, Cuma