Haberler > G�mbet�teki Deniz Dibi At?klar?n?n Azald? G�zlendi.

Bodrum Deniz Dibi Temizli?i Kampanyas?� kapsam?nda s�ren �al??malarda dalg?�lar bu sefer G�mbet Koyu�nu temizledi. 
15 Mart - 05 Haziran 2015 tarihleri aras?nda Bodrum Belediyesi taraf?ndan d�zenlenen �Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyas?� 17 May?s Pazar g�n� G�mbet'te devam etti. Bodrum Belediyesi personelinden olu?an g�n�ll� dalg?�lar taraf?ndan sabah saatlerinde ba?lat?lan �al??malar g�n boyu s�rd�. �al??malara ayr?ca belediyenin ilgili m�d�rl�klerinden g�revliler ile iki tekne ve g�n�ll� vatanda?lar da kat?larak destek verdi.
Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon, CHP Mu?la Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, CHP Bodrum ?l�e Ba?kan? Recai Seymen ve belediye meclis �yeleri ile birlikte temizlik �al??malar?n? yerinde inceledi.
�G�MBET G?B? YO?UN B?R L?MANDAN �IKAN AZ SAYIDAK? ATIK, B?L?N�LEND???M?Z? G�STER?YOR�
Vatanda?lar?n giderek �evre temizli?i konusunda bilin�lenmesinden dolay? mutlu oldu?unu ifade eden Bodrum Belediye Ba?kan? Mehmet Kocadon, ��ncelikle Say?n vekilimize bu hassas davran??? i�in te?ekk�r etmek istiyorum. Bildi?iniz �zere Bodrum Yar?madam?z?n b�t�n koylar?n? �� ayd?r temizliyoruz. Bug�n de G�mbet Koyumuzda ve �zellikle g�n�birlik teknelerimiz ile yatlar?m?z?n bulundu?u b�lgede temizlik �al??malar? yapmaktay?z. 
Bu at?klar?n �?kmas? bizim ay?b?m?z diyordum ama G�mbet'te bulunan kaptan ve denizci arkada?lara te?ekk�r etmek istiyorum. ��nk� yo?un bir ?ekilde tekne trafi?inin ya?and??? G�mbet Liman?�ndan az denilecek kadar at?k �?kar?lmas? bizi mutlu etmi?tir. Az at?k �?kmas?, bizlere, �evre temizli?i konusunda g�nden g�ne daha duyarl? oldu?umuzu ve temizlik konusunda bilin�lendi?imizi g�stermektedir. 
Deniz dibi temizliklerinde eme?i ge�en Bodrum Belediyesi personelime, temizlik �al??malar?na g�n�ll� kat?lan vatanda?lar?m?za ve de yapt???m?z t�m �al??malar? takip ederek her kesime duyuran, T�rkiye'nin g�ndemine ta??yan bas?n mensubu arkada?lar?ma te?ekk�r ederim� dedi.
Kaynak:aktueldeniz
21 Mayıs 2015, Perşembe