Haberler > Haydi Yapal?m (Lets Do It) g�n�ll�leri �evre kirlili?ine dikkat �ekti.

Akdeniz etraf?ndaki 22 �lkede �rg�tlenen 'Haydi Yapal?m' (Let's Do It) g�n�ll� �yeleri, Mersin'de deniz ve k?y? temizli?i yaparak insanlar?n yaratt??? �evre kirlili?ine dikkat �ekti.
Mersin B�y�k?ehir Belediyesi, G�lnar Belediyesi, Ekolog Derne?i, Mersin Da?c?l?k Kul�b� (MERDAK), Mersin Kent Konseyi, Ulu Resort Otel, Nobel Otel, Mersin Deniz Ticaret Odas?, Aquademi Dal?? Merkezi http://img3.mynet.com/1x1/grey.gifve Mersin �niversitesi Su Sporlar? Toplulu?u'nun kat?l?m?yla yap?lan etkinlikte �evreci g�n�ll� �yeler deniz ve k?y? temizli?i yap?ld?. 30 dalg?�?n denizde, di?er g�n�ll�lerin k?y?da yapt??? ile temizlikte toplanan ��ple, ��p po?etlerine dolduruldu. Temizlik s?ras?nda Narl?kuyu Ortaokulu Halk Oyunlar? ekibinin yapt??? g�steride etkinli?e renk katt?.
HEDEF, K?RLL??E D?KKAT �EKMEK
'Hadi Yapal?m'?n Akdeniz Mersin Sorumlusu Atilla Demir, hareketin Akdeniz'e k?y?s? bulunan 3 k?tadaki 22 �lkeden kat?lan g�n�ll�lerde olu?tu?unu, etkinlik kapsam?nda Edirne k?y?lar?ndan ba?layarak, Hatay k?y?lar?na kadar su alt? ve k?y? temizli?i planlad?klar?n? s�yledi. �evre i�in bilin�li insanlar?n yeti?tirilmesinin �ok �nemli oldu?unu ifade eden Demir, ?unlar? s�yledi:
"Her ne kadar Akdeniz'i temizleyece?iz slogan?yla yola �?k?lm?? olsak da, insanlarda deniz ve �evre kirlili?i ile ilgili bir bilin� olu?turulmad?k�a, Akdeniz'i bir g�nde temizlemek pek m�mk�n de?il. As?l hedef insanlar?n bu konuya dikkatini �ekebilmektir. Denizlerin her ?eyi �?�ten ��pl�kler olmad???n? g�stermektir. 1 tona yak?n ��p topland?. Orada olmamas? gereken cam ve plastik ?i?e, naylon po?et, pil, misina, kur?un, teneke i�ecek kutular?, sandalye, in?aat demiri gibi akl?n?za gelebilecek bir�ok ?ey topland?. Bunlar?n bir�o?unun yok olmas? i�in y�zlerce y?l ge�mesi gerekmektedir. Hatta plastik at?klar?n yok olmas? gibi bir durum da s�z konusu de?ildir. Plastik at?klar sadece par�alan?p g�zle g�r�lemeyecek kadar k���k boyutlara gelirler. Bu par�ac?klar farkl? organizmalar taraf?ndan yutulur ve yine insana http://img3.mynet.com/1x1/grey.gifula??r. Bunlar?n aras?nda bizi en �ok �zen, yasak olmas?na ra?men kullan?lan su alt?nda unutulmu? 8 adet bal?k kafesiydi. Tel kafesler ne yaz?k ki, ��r�y�p da??lana kadar sualt?nda canl?lar? katletmeye devam ediyor. Keza suya at?lm?? ya da tak?ld??? i�in �?kart?lamam?? bal?k�? a?lar? da do?aya ciddi �l��de zarar vermektedir."
Kaynak:virahaber.com

16 Mayıs 2015, Cumartesi