Haberler > Meya Meyan?n haftal?k kiras? bir daire paras?.

Marmaris'teki yat fuar?nda ziyaret�ilerin be?enisine sunulan "Meya Meya" adl? l�ks motor yat, bir daire fiyat?n? bulan bir haftal?k kiralama bedeliyle dikkat �ekiyor.
Marmaris'teki yat fuar?nda ziyaret�ilerin be?enisine sunulan "Meya Meya" isimli l�ks motor yatla bir hafta tatil yapmak isteyenlerin, 90 bin avro �demesi gerekiyor. 
?l�ede 34'�nc�s� d�zenlenen "Marmaris Yacht Charter Show" fuar?nda �ok say?da gulet ve motor yat tan?t?ld?. B�y�kl�?� ve bar?nd?rd?klar? l�ksle "Meya Meya" ile "Getaway" en fazla dikkat �eken yatlar aras?nda yer ald?. 
Tuzla Tersanesi'nde 2010 y?l?nda yap?lan ve Marmaris Liman?'na kay?tl? olan Keyman Adalar? bayrakl? "Meya Meya", fuarda �ok say?da misafir a??rlad?. Yat?n bir haftal?k kiralama bedeli ile bir daire sat?n al?nabilece?ini �?renen vatanda?lar, ?a?k?nl?k ya?ad?. 
De?eri 6 milyon, haftal?k kiras? 90 bin avro
Yat?n ikinci kaptan? Necmi Domruk, yapt??? a�?klamada, "Meya Meya"n?n hem charter hem de �zel olarak hizmet verdi?ini s�yledi. 
Genelde T�rkiye'nin Ege k?y?lar? ve Yunan adalar?na turlar yapt?klar?n? belirten Domruk, "Bo?ta kald???m?z zamanlarda da patronumuz istedi?i yerlerde kullan?yor. M�?terilerimiz genelde Avrupa ve Amerika'dan geliyor. Yakla??k 6 milyon avro de?erinde olan yat?m?z?n haftal?k kiras? ise 90 bin avro" dedi.  
?�i l�ks bir rezidans gibi konforlu donat?lm?? "Meya Meya"da ayr?ca yemek ve oturma salonu, g�ne?lenme teras? gibi alanlar ile jakuzi de bulunuyor. Yat?n b�nyesinde s�rek teknesi ve su sporu ara�lar? yer al?yor. Okyanuslardaki uzun yolculuklarda �ok rahat ve sorunsuz yol alabilecek ?ekilde imal edilen yat?n h?z? saatte 25 deniz miline ula?abiliyor.
Getaway"in g�nl�k kiras? 4 bin avro 
Fuarda ilgi oda?? olan bir di?er yat ise yine T�rkiye'de imal edilen G�cek Liman?'na kay?tl? ah?ap gulet "Getaway" oldu.
Tekne kaptan? Adem T�rk, 2009 y?l?nda denize indirilen yat?n 31 metre uzunlu?unda, yakla??k 8 metre geni?li?inde oldu?unu kaydetti.
T�rk, "Getaway"in g�nl�k kiras?n?n  4 bin avroyu buldu?u ifade etti.

Kaynak:ulasimonline
12 Mayıs 2015, Salı