Haberler > Mu?lada Yelkenli Tekne Cay?r Cay?r Yand?

Mu?la�n?n Marmaris il�esinde yelkenli bir tekne cay?r cay?r yanarken, g�rg� tan?klar?, teknedeki bir ki?inin denize atlayarak can?n? zor kurtard???n? s�yledi.
Yang?n, saat 14.00 s?ralar?nda Yalanc?bo?az mevkiinde meydana geldi. Al?nan bilgiye g�re, k?y?dan yakla??k 200 metre a�?kta demirli bulunan 12 metre uzunlu?undaki yelkenli bir teknede hen�z bilinmeyen bir sebeple yang?n �?kt?. Alevleri g�ren vatanda?lar itfaiye ve Sahil G�venlik ekiplerine haber verdi. 
Karadan m�dahalenin m�mk�n olmad??? yang?na 2 adet Sahil G�venlik botu m�dahale etti. Alevlerin k?sa s�rede sard??? teknede k���k �apl? patlamalar meydana geldi. Yakla??k 1 saatlik m�dahale sonucu yang?n g��l�kle s�nd�r�l�rken, tekne kullan?lamaz hale geldi.
Yang?n? itfaiyeye haber veren g�rg� tan?klar?, teknenin i�inde bir ki?i oldu?unu ve yang?n sonras? denize atlayarak, teknenin etraf?nda bir iki tur d�nd�kten sonra �aresizlik i�inde k?y?ya �?kt???n? g�rd�klerini ifade ettiler. Yang?nla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.
Kaynak:aktueldeniz

9 Mayıs 2015, Cumartesi