Haberler > L�ks yatlar yine Bodrum sahillerini mesken tuttu.

Her turizm sezonunda sanat, spor ve i? d�nyas?ndan �ok say?da ki?iyi a??rlayan T�rkiye'nin g�zde turizm merkezlerinden Bodrum'a l�ks motor yatlar gelmeye ba?lad?.
Milyon dolarl?k motor yatlar, Bodrum Kalesi ve Kara Ada a�?klar?ndaki yerlerini ald?.Turizm sezonunun ba?lad??? bug�nlerde il�ede g�zle g�r�l�r turist hareketlili?i ya?an?yor. Bir�ok koyda demirli bulunan l�ks yatlar, il�edeki yerli ve yabanc? turistlerin ilgisini �ekiyor.
Bodrum'a  gelen ve Bodrum a�?klar?na demirleyen 71 metre uzunlu?undaki "Titania" isimli l�ks yat da il�enin bir�ok noktas?ndan g�r�lebiliyor. Yat? merak eden baz? turistler, mendirek b�lgesine giderek foto?raf �ekiyor.
�te yandan yatlar?n baz?lar?n?n k?? aylar?nda bak?m? tamamland?ktan sonra sahiplerince denize indirildi?i, baz?lar?n?n ise i? adamlar?nca kiralanarak il�eye getirildi?i �?renildi.
"Sezondan umutluyuz"
Deniz Ticaret Odas? Bodrum ?ubesi Y�netim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Arif Y?lmaz, yat turizminin T�rkiye turizmini markala?t?rd???n? s�yledi.Yat turizminin Bodrum'da ba?lad???n? ifade eden Y?lmaz, "Bir�ok insan bu i?ten para kazan?yor. ?l�emizde yat imalat? da yap?l?yor. Yat sekt�r�, b�lgeye en faydal? turizm kollar?ndan biri" dedi.Teknelerin gitti?i koylar?n korunmas? gerekti?ini vurgulayan Y?lmaz, �ekek yerlerinin say?s?n?n azalmas?n?n sekt�r� olumsuz etkiledi?ini kaydetti.Ba?lama fiyatlar?n?n y�kselmesinin teknecilerin masraf?n? art?rd???n? dile getiren Y?lmaz, ?�yle konu?tu:
"Bu sezonun da �nceki sezonlar gibi iyi ge�mesini bekliyoruz. Yat turizmi m�?terisi her ?ey dahil m�?terisi gibi de?il, �st seviye m�?teri. Dalgalanmalardan �ok etkilenmiyor. Bundan dolay? sezondan umutluyuz. D�nyan?n en tan?nm?? zenginlerinin yatlar? Bodrum'a geliyor. Bodrum'u tercih etme sebepleri hem il�emizin genel g�zelli?i hem de el de?memi? koylar?n?n olmas?."
Kaynak:ulasimonline
7 Mayıs 2015, Perşembe