Haberler > Van Dutchdan tamamen �evreci yat Van Dutch E.

Dutch, Van Dutch E ismiyle yeni bir elektrikli yat serisi piyasaya �?karaca??n? a�?klad?. 12.08 metre boyunda, 3.5 metre geni?li?indeki yeni modelin gaz sal?n?mlar?n? y�zde y�z yok etti?i a�?kland?.
Elektrikli yat tasar?mlar? son y?llarda git gide yayg?nla?maya ba?lad?. Bu elektrikli yat pazar?n?n en son at?l?m? ise Van Dutch�dan geldi.  G�nl�k kullan?mlar i�in benzersiz yatlar tasarlayan Van Dutch, Van Dutch E ismiyle yeni bir elektrikli yat serisi piyasaya �?karaca??n? a�?klad?. Yatvitrini�nin haberine g�re  Aguri Technologies firmas?yla ortakla?a yap?lan �al??man?n sonucu ise, Van Dutch 40 modelinin elektrikli versiyonunun �retilmesi olacak. Aguri Technologies, elektrikli yar?? arabalar?, Formula E yar?? serisi tecr�besine sahip bir firma. 
Y�zde 100 elektrikli motor sistemiyle, Van Dutch E serisinde gaz sal?n?m?mlar?n?n y�zde 100 olarak yok edildi?i, Van Dutch taraf?ndan a�?kland?. Bu elektrikli yat konseptinin, g�� ve performans detaylar? hakk?nda ise herhangi bir a�?klama yap?lmad?. Bu sebeple elektrikli yat?n g�c� hakk?nda net bir bilgiye sahip de?iliz.
Van Dutch�?n CEO�su Anko Mast; �'Bu yakla??m bizim i�in sadece tasar?m, m�hendislik veya �retim odakl? de?il. Bu bizim i�in yarat?c?l?k, yenilik ve s�rd�r�lebilirlik anlamlar?n? da ta??yor.�' dedi. Elektrikli konseptin ilk olarak uygulanaca?? Van Dutch 40 modeli, 12.08 metre boyunda. Geni?li?i ise 3.5 metre.
Kaynak: Ulasimonline


5 Mayıs 2015, Salı